DELA ZA ODPRAVO ŠKODE IN OBNOVA GOZDA ZARADI ŽLEDA

Za pripravo površin za obnovo, poseka z motorno žago v varovalnih gozdovih, spravila s traktorjem v varovalnih gozdovih ter spravila z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih je upravičenec prejel sredstva iz naslova podukrepa 8.4. »Dela za odpravo škode in obnovo gozda« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

SGG TOLMIN d.o.o. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.4. »Dela za odpravo škode in obnovo gozda«. Na območju gozdne posesti Blegoš je bilo izvedeno 7,75ha priprave površin za obnovo, 322,11 m3 poseka z motorno žago v varovalnih gozdovih, 77,67m3 spravila lesa s traktorjem v varovalnih gozdovih ter 244,44 m3 spravila lesa z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z izvedenimi deli za odpravo škode in obnovo gozda smo sanirali od žleda poškodovano drevje ter omogočili pomlajevanje na poškodovanih površinah.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Sanacija žledoloma in napada prenamnoženih populacij žuželk (lubadar).

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Sanacija in obnova poškodovanih gozdov.

 

UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE iz PRP 2014-2020

Za gradnjo gozdnih vlak v odsekih 17132B, 17133B, 17134B, 17137A, 17143A in 17144A v GGE Sovodenj je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Podjetje SGG Tolmin d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«. Zgrajenih je bilo 7 gozdnih vlak v skupni dolžini 4102m. S podprto investicijo so odprli približno 60ha gozdov ter v njih omogočili gospodarjenje z gozdom. V tem območju se bo lahko izvedla sečnja in spravilo lesa iz do sedaj nedostopnih predelov gozda ter omogočilo lažjo izvedbo gojitvenih, varstvenih in negovalnih del.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gozdne vlake omogočajo varno sečnjo in spravilo lesa ter učinkovito izvedbo gojitvenih, varstvenih in negovalnih del.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Povečanje odprtosti gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Bolj varno delo v gozdu.
  • Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.

 

   

 

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.