DELA ZA ODPRAVO ŠKODE IN OBNOVA GOZDA ZARADI ŽLEDA

Za dela za odpravo škode in obnovo gozda v oddelkih 17132B, 17138A, 17138B, 17140, 17141A, 17147B, 17148A, 17148B in 17150B GGE Sovodenj je upravičenec prejel sredstva iz naslova aktivnosti »Dela za odpravo škode in obnovo gozda«, podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

SGG TOLMIN d.o.o. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.4. »Dela za odpravo škode in obnovo gozda«. Na območju gozdne posesti Blegoš je bilo izvedeno 8,13ha priprave površin za obnovo, 0,53ha sadnje, 0,15ha nege obnovljenih površin, 322,11 m3 poseka z motorno žago v varovalnih gozdovih, 77,67 m3 spravila lesa s traktorjem v varovalnih gozdovih ter 244,44 m3 spravila lesa z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih.

SGG TOLMIN d.o.o. je pridobil pomoč iz naslova podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov«. V oddelkih 17147B in 17150B GGE Sovodenj je bilo posajenih 450 sadik smreke in 1300 sadik bukve. Te sadike so tudi zaščitili pred objedanjem divjadi z zaščitnim škropivom vršičkov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z izvedenimi deli za odpravo škode in obnovo gozda so sanirali od žleda poškodovano drevje ter omogočili pomlajevanje na poškodovanih površinah. Z izvedeno sadnjo so pomladili ogolele površine, nastale zaradi žledoloma, kjer naravna obnova ni bila mogoča.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
 • Sanacija žledoloma in napada prenamnoženih populacij žuželk (lubadar).

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Sanacija in obnova poškodovanih gozdov.

UREDITEV GOZDNIH VLAK, POTREBNIH ZA IZVEDBO SANACIJE GOZDOV

Za gradnjo gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov v oddelkih 17147B in 17148B GGE Sovodenj, je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov«, podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. 

CILJI 

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji: 

 • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi. 
 • Sanacija žledoloma in napada prenamnoženih populacij žuželk (lubadar). 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Sanacija gozdov.

UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE iz PRP 2014-2020

Za gradnjo gozdnih vlak v odsekih 17132B, 17133B, 17134B, 17137A, 17143A in 17144A GGE Sovodenj je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Podjetje SGG Tolmin d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«. Zgrajenih je bilo 7 gozdnih vlak v skupni dolžini 4.102m. S podprto investicijo so odprli približno 60ha gozdov ter v njih omogočili gospodarjenje z gozdom. V tem območju se bo lahko izvedla sečnja in spravilo lesa iz do sedaj nedostopnih predelov gozda ter omogočilo lažjo izvedbo gojitvenih, varstvenih in negovalnih del.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gozdne vlake omogočajo varno sečnjo in spravilo lesa ter učinkovito izvedbo gojitvenih, varstvenih in negovalnih del.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
 • Večja varnost pri delu v gozdu.
 • Povečanje odprtosti gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Bolj varno delo v gozdu.
 • Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.

 

   

 

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE

SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka. Poiščite naše FSC®/PEFC™ certificirane proizode.